• Moissonneuse-batteuse CLAAS Lexion 770 TT Kombayn v Evropi gotoviy do postavki v Ukrayinu - Photo 1
 • Moissonneuse-batteuse CLAAS Lexion 770 TT Kombayn v Evropi gotoviy do postavki v Ukrayinu - Photo 2
 • Moissonneuse-batteuse CLAAS Lexion 770 TT Kombayn v Evropi gotoviy do postavki v Ukrayinu - Photo 3
 • Moissonneuse-batteuse CLAAS Lexion 770 TT Kombayn v Evropi gotoviy do postavki v Ukrayinu - Photo 4
 • Moissonneuse-batteuse CLAAS Lexion 770 TT Kombayn v Evropi gotoviy do postavki v Ukrayinu - Photo 5
 • Moissonneuse-batteuse CLAAS Lexion 770 TT Kombayn v Evropi gotoviy do postavki v Ukrayinu - Photo 6
 • Moissonneuse-batteuse CLAAS Lexion 770 TT Kombayn v Evropi gotoviy do postavki v Ukrayinu - Photo 7
 • Moissonneuse-batteuse CLAAS Lexion 770 TT Kombayn v Evropi gotoviy do postavki v Ukrayinu - Photo 8
 • Moissonneuse-batteuse CLAAS Lexion 770 TT Kombayn v Evropi gotoviy do postavki v Ukrayinu - Photo 9
 • Moissonneuse-batteuse CLAAS Lexion 770 TT Kombayn v Evropi gotoviy do postavki v Ukrayinu - Photo 10
 • Moissonneuse-batteuse CLAAS Lexion 770 TT Kombayn v Evropi gotoviy do postavki v Ukrayinu - Photo 11
 • Moissonneuse-batteuse CLAAS Lexion 770 TT Kombayn v Evropi gotoviy do postavki v Ukrayinu - Photo 12
 • Moissonneuse-batteuse CLAAS Lexion 770 TT Kombayn v Evropi gotoviy do postavki v Ukrayinu - Photo 13
 • Moissonneuse-batteuse CLAAS Lexion 770 TT Kombayn v Evropi gotoviy do postavki v Ukrayinu - Photo 14
 • Moissonneuse-batteuse CLAAS Lexion 770 TT Kombayn v Evropi gotoviy do postavki v Ukrayinu - Photo 15
 • Moissonneuse-batteuse CLAAS Lexion 770 TT Kombayn v Evropi gotoviy do postavki v Ukrayinu - Photo 16
 • Moissonneuse-batteuse CLAAS Lexion 770 TT Kombayn v Evropi gotoviy do postavki v Ukrayinu - Photo 17
 • Moissonneuse-batteuse CLAAS Lexion 770 TT Kombayn v Evropi gotoviy do postavki v Ukrayinu - Photo 18
 • Moissonneuse-batteuse CLAAS Lexion 770 TT Kombayn v Evropi gotoviy do postavki v Ukrayinu - Photo 19
 • Moissonneuse-batteuse CLAAS Lexion 770 TT Kombayn v Evropi gotoviy do postavki v Ukrayinu - Photo 20
 • Moissonneuse-batteuse CLAAS Lexion 770 TT Kombayn v Evropi gotoviy do postavki v Ukrayinu - Photo 21
 • Moissonneuse-batteuse CLAAS Lexion 770 TT Kombayn v Evropi gotoviy do postavki v Ukrayinu - Photo 22
 • Moissonneuse-batteuse CLAAS Lexion 770 TT Kombayn v Evropi gotoviy do postavki v Ukrayinu - Photo 23
 • Moissonneuse-batteuse CLAAS Lexion 770 TT Kombayn v Evropi gotoviy do postavki v Ukrayinu - Photo 24
 • Moissonneuse-batteuse CLAAS Lexion 770 TT Kombayn v Evropi gotoviy do postavki v Ukrayinu - Photo 25
 • Moissonneuse-batteuse CLAAS Lexion 770 TT Kombayn v Evropi gotoviy do postavki v Ukrayinu - Photo 26
 • Moissonneuse-batteuse CLAAS Lexion 770 TT Kombayn v Evropi gotoviy do postavki v Ukrayinu - Photo 27
 • Moissonneuse-batteuse CLAAS Lexion 770 TT Kombayn v Evropi gotoviy do postavki v Ukrayinu - Photo 28
 • Moissonneuse-batteuse CLAAS Lexion 770 TT Kombayn v Evropi gotoviy do postavki v Ukrayinu - Photo 29
 • Moissonneuse-batteuse CLAAS Lexion 770 TT Kombayn v Evropi gotoviy do postavki v Ukrayinu - Photo 30
 • Moissonneuse-batteuse CLAAS Lexion 770 TT Kombayn v Evropi gotoviy do postavki v Ukrayinu - Photo 31
 • Moissonneuse-batteuse CLAAS Lexion 770 TT Kombayn v Evropi gotoviy do postavki v Ukrayinu - Photo 32
 • Moissonneuse-batteuse CLAAS Lexion 770 TT Kombayn v Evropi gotoviy do postavki v Ukrayinu - Photo 33
 • Moissonneuse-batteuse CLAAS Lexion 770 TT Kombayn v Evropi gotoviy do postavki v Ukrayinu - Photo 34
 • Moissonneuse-batteuse CLAAS Lexion 770 TT Kombayn v Evropi gotoviy do postavki v Ukrayinu - Photo 35
 • Moissonneuse-batteuse CLAAS Lexion 770 TT Kombayn v Evropi gotoviy do postavki v Ukrayinu - Photo 36
 • Moissonneuse-batteuse CLAAS Lexion 770 TT Kombayn v Evropi gotoviy do postavki v Ukrayinu - Photo 37
 • Moissonneuse-batteuse CLAAS Lexion 770 TT Kombayn v Evropi gotoviy do postavki v Ukrayinu - Photo 38
 • Moissonneuse-batteuse CLAAS Lexion 770 TT Kombayn v Evropi gotoviy do postavki v Ukrayinu - Photo 39
 • Moissonneuse-batteuse CLAAS Lexion 770 TT Kombayn v Evropi gotoviy do postavki v Ukrayinu - Photo 40
 • Moissonneuse-batteuse CLAAS Lexion 770 TT Kombayn v Evropi gotoviy do postavki v Ukrayinu - Photo 41
 • Moissonneuse-batteuse CLAAS Lexion 770 TT Kombayn v Evropi gotoviy do postavki v Ukrayinu - Photo 42
 • Moissonneuse-batteuse CLAAS Lexion 770 TT Kombayn v Evropi gotoviy do postavki v Ukrayinu - Photo 43
 • Moissonneuse-batteuse CLAAS Lexion 770 TT Kombayn v Evropi gotoviy do postavki v Ukrayinu - Photo 44
 • Moissonneuse-batteuse CLAAS Lexion 770 TT Kombayn v Evropi gotoviy do postavki v Ukrayinu - Photo 45
 • Moissonneuse-batteuse CLAAS Lexion 770 TT Kombayn v Evropi gotoviy do postavki v Ukrayinu - Photo 46
 • Moissonneuse-batteuse CLAAS Lexion 770 TT Kombayn v Evropi gotoviy do postavki v Ukrayinu - Photo 47
 • Moissonneuse-batteuse CLAAS Lexion 770 TT Kombayn v Evropi gotoviy do postavki v Ukrayinu - Photo 48
 • Moissonneuse-batteuse CLAAS Lexion 770 TT Kombayn v Evropi gotoviy do postavki v Ukrayinu - Photo 49
 • Moissonneuse-batteuse CLAAS Lexion 770 TT Kombayn v Evropi gotoviy do postavki v Ukrayinu - Photo 50
 • Moissonneuse-batteuse CLAAS Lexion 770 TT Kombayn v Evropi gotoviy do postavki v Ukrayinu - Photo 51
 • Moissonneuse-batteuse CLAAS Lexion 770 TT Kombayn v Evropi gotoviy do postavki v Ukrayinu - Photo 52
 • Moissonneuse-batteuse CLAAS Lexion 770 TT Kombayn v Evropi gotoviy do postavki v Ukrayinu - Photo 53
 • Moissonneuse-batteuse CLAAS Lexion 770 TT Kombayn v Evropi gotoviy do postavki v Ukrayinu - Photo 54
 • Moissonneuse-batteuse CLAAS Lexion 770 TT Kombayn v Evropi gotoviy do postavki v Ukrayinu - Photo 55
 • Moissonneuse-batteuse CLAAS Lexion 770 TT Kombayn v Evropi gotoviy do postavki v Ukrayinu - Photo 56
 • Moissonneuse-batteuse CLAAS Lexion 770 TT Kombayn v Evropi gotoviy do postavki v Ukrayinu - Photo 1
 • Moissonneuse-batteuse CLAAS Lexion 770 TT Kombayn v Evropi gotoviy do postavki v Ukrayinu - Photo 2
 • Moissonneuse-batteuse CLAAS Lexion 770 TT Kombayn v Evropi gotoviy do postavki v Ukrayinu - Photo 3
 • Moissonneuse-batteuse CLAAS Lexion 770 TT Kombayn v Evropi gotoviy do postavki v Ukrayinu - Photo 4
 • Moissonneuse-batteuse CLAAS Lexion 770 TT Kombayn v Evropi gotoviy do postavki v Ukrayinu - Photo 5
 • Moissonneuse-batteuse CLAAS Lexion 770 TT Kombayn v Evropi gotoviy do postavki v Ukrayinu - Photo 6
 • Moissonneuse-batteuse CLAAS Lexion 770 TT Kombayn v Evropi gotoviy do postavki v Ukrayinu - Photo 7
 • Moissonneuse-batteuse CLAAS Lexion 770 TT Kombayn v Evropi gotoviy do postavki v Ukrayinu - Photo 8
 • Moissonneuse-batteuse CLAAS Lexion 770 TT Kombayn v Evropi gotoviy do postavki v Ukrayinu - Photo 9
 • Moissonneuse-batteuse CLAAS Lexion 770 TT Kombayn v Evropi gotoviy do postavki v Ukrayinu - Photo 10
 • Moissonneuse-batteuse CLAAS Lexion 770 TT Kombayn v Evropi gotoviy do postavki v Ukrayinu - Photo 11
 • Moissonneuse-batteuse CLAAS Lexion 770 TT Kombayn v Evropi gotoviy do postavki v Ukrayinu - Photo 12
 • Moissonneuse-batteuse CLAAS Lexion 770 TT Kombayn v Evropi gotoviy do postavki v Ukrayinu - Photo 13
 • Moissonneuse-batteuse CLAAS Lexion 770 TT Kombayn v Evropi gotoviy do postavki v Ukrayinu - Photo 14
 • Moissonneuse-batteuse CLAAS Lexion 770 TT Kombayn v Evropi gotoviy do postavki v Ukrayinu - Photo 15
 • Moissonneuse-batteuse CLAAS Lexion 770 TT Kombayn v Evropi gotoviy do postavki v Ukrayinu - Photo 16
 • Moissonneuse-batteuse CLAAS Lexion 770 TT Kombayn v Evropi gotoviy do postavki v Ukrayinu - Photo 17
 • Moissonneuse-batteuse CLAAS Lexion 770 TT Kombayn v Evropi gotoviy do postavki v Ukrayinu - Photo 18
 • Moissonneuse-batteuse CLAAS Lexion 770 TT Kombayn v Evropi gotoviy do postavki v Ukrayinu - Photo 19
 • Moissonneuse-batteuse CLAAS Lexion 770 TT Kombayn v Evropi gotoviy do postavki v Ukrayinu - Photo 20
 • Moissonneuse-batteuse CLAAS Lexion 770 TT Kombayn v Evropi gotoviy do postavki v Ukrayinu - Photo 21
 • Moissonneuse-batteuse CLAAS Lexion 770 TT Kombayn v Evropi gotoviy do postavki v Ukrayinu - Photo 22
 • Moissonneuse-batteuse CLAAS Lexion 770 TT Kombayn v Evropi gotoviy do postavki v Ukrayinu - Photo 23
 • Moissonneuse-batteuse CLAAS Lexion 770 TT Kombayn v Evropi gotoviy do postavki v Ukrayinu - Photo 24
 • Moissonneuse-batteuse CLAAS Lexion 770 TT Kombayn v Evropi gotoviy do postavki v Ukrayinu - Photo 25
 • Moissonneuse-batteuse CLAAS Lexion 770 TT Kombayn v Evropi gotoviy do postavki v Ukrayinu - Photo 26
 • Moissonneuse-batteuse CLAAS Lexion 770 TT Kombayn v Evropi gotoviy do postavki v Ukrayinu - Photo 27
 • Moissonneuse-batteuse CLAAS Lexion 770 TT Kombayn v Evropi gotoviy do postavki v Ukrayinu - Photo 28
 • Moissonneuse-batteuse CLAAS Lexion 770 TT Kombayn v Evropi gotoviy do postavki v Ukrayinu - Photo 29
 • Moissonneuse-batteuse CLAAS Lexion 770 TT Kombayn v Evropi gotoviy do postavki v Ukrayinu - Photo 30
 • Moissonneuse-batteuse CLAAS Lexion 770 TT Kombayn v Evropi gotoviy do postavki v Ukrayinu - Photo 31
 • Moissonneuse-batteuse CLAAS Lexion 770 TT Kombayn v Evropi gotoviy do postavki v Ukrayinu - Photo 32
 • Moissonneuse-batteuse CLAAS Lexion 770 TT Kombayn v Evropi gotoviy do postavki v Ukrayinu - Photo 33
 • Moissonneuse-batteuse CLAAS Lexion 770 TT Kombayn v Evropi gotoviy do postavki v Ukrayinu - Photo 34
 • Moissonneuse-batteuse CLAAS Lexion 770 TT Kombayn v Evropi gotoviy do postavki v Ukrayinu - Photo 35
 • Moissonneuse-batteuse CLAAS Lexion 770 TT Kombayn v Evropi gotoviy do postavki v Ukrayinu - Photo 36
 • Moissonneuse-batteuse CLAAS Lexion 770 TT Kombayn v Evropi gotoviy do postavki v Ukrayinu - Photo 37
 • Moissonneuse-batteuse CLAAS Lexion 770 TT Kombayn v Evropi gotoviy do postavki v Ukrayinu - Photo 38
 • Moissonneuse-batteuse CLAAS Lexion 770 TT Kombayn v Evropi gotoviy do postavki v Ukrayinu - Photo 39
 • Moissonneuse-batteuse CLAAS Lexion 770 TT Kombayn v Evropi gotoviy do postavki v Ukrayinu - Photo 40
 • Moissonneuse-batteuse CLAAS Lexion 770 TT Kombayn v Evropi gotoviy do postavki v Ukrayinu - Photo 41
 • Moissonneuse-batteuse CLAAS Lexion 770 TT Kombayn v Evropi gotoviy do postavki v Ukrayinu - Photo 42
 • Moissonneuse-batteuse CLAAS Lexion 770 TT Kombayn v Evropi gotoviy do postavki v Ukrayinu - Photo 43
 • Moissonneuse-batteuse CLAAS Lexion 770 TT Kombayn v Evropi gotoviy do postavki v Ukrayinu - Photo 44
 • Moissonneuse-batteuse CLAAS Lexion 770 TT Kombayn v Evropi gotoviy do postavki v Ukrayinu - Photo 45
 • Moissonneuse-batteuse CLAAS Lexion 770 TT Kombayn v Evropi gotoviy do postavki v Ukrayinu - Photo 46
 • Moissonneuse-batteuse CLAAS Lexion 770 TT Kombayn v Evropi gotoviy do postavki v Ukrayinu - Photo 47
 • Moissonneuse-batteuse CLAAS Lexion 770 TT Kombayn v Evropi gotoviy do postavki v Ukrayinu - Photo 48
 • Moissonneuse-batteuse CLAAS Lexion 770 TT Kombayn v Evropi gotoviy do postavki v Ukrayinu - Photo 49
 • Moissonneuse-batteuse CLAAS Lexion 770 TT Kombayn v Evropi gotoviy do postavki v Ukrayinu - Photo 50
 • Moissonneuse-batteuse CLAAS Lexion 770 TT Kombayn v Evropi gotoviy do postavki v Ukrayinu - Photo 51
 • Moissonneuse-batteuse CLAAS Lexion 770 TT Kombayn v Evropi gotoviy do postavki v Ukrayinu - Photo 52
 • Moissonneuse-batteuse CLAAS Lexion 770 TT Kombayn v Evropi gotoviy do postavki v Ukrayinu - Photo 53
 • Moissonneuse-batteuse CLAAS Lexion 770 TT Kombayn v Evropi gotoviy do postavki v Ukrayinu - Photo 54
 • Moissonneuse-batteuse CLAAS Lexion 770 TT Kombayn v Evropi gotoviy do postavki v Ukrayinu - Photo 55
 • Moissonneuse-batteuse CLAAS Lexion 770 TT Kombayn v Evropi gotoviy do postavki v Ukrayinu - Photo 56

Moissonneuse-batteuse CLAAS Lexion 770 TT Kombayn v Evropi gotoviy do postavki v Ukrayinu

Marque:

CLAAS

Modèle:

Lexion 770 ТТ Комбайн в Європі готовий до поставки в Україну.

Groupe de produits:

Moissonneuses-batteuses

Année:

2012

État:

d'occasion

212000

EUR

Si vous avez des questions, n'hésitez pas à nous contacter.

J'accepte que mes données personnelles soient traitées.
Envoyer

Message envoyé!

CLAAS Lexion 770 з жаткою Vario V 10,5 і ріпаковим обладнанням, а також транспортним візком з ящиками для зберігання ріпакових ножів. Комбайн від німецького фермера, готовий до поставки в Україну.

вигатель 942.992-00-734202

Принадлежности

C59 LEXION 770

C59/800 LEXION 770 TERRA TRAC

MD_B04_0020 Система управления жаткой AUTO CONTOUR

MD_B05_0100 LASERPILOT, лазерная головка для установки на жатку слева.

MD_B06_0010 Привод приставки 80 кВт, нерегулируемый

MD_B08_0050 Цилиндр жатки двойного действия, диаметр штока – 80 мм

MD_B10_0050 Наклонная камера усиленная HD, без CRUISE PILOT

MD_B11_0010 Фаркоп автоматический

MD_B12_0020 Отсос пыли для наклонной камеры E-/V-/HP

MD_B14_0010 Модули автопилота на комбайне

MD_B16_0010 Тормоз жатки

MD_C02_0110 Система обмолота APS для зерновых (10/7/18)

MD_C04_0030 Бесступенчатый привод молотильного барабана 395-1150об/мин

MD_D06_0050 Бесступенчатый привод ротора сепарации 450-1250 об/мин

MD_D10_0040 Роторный агрегат с гидр-ой регулировкой заслонок ротора

MD_E04_0020 Стандартная система очистки, с 3D

MD_E05_0010 Уменьшение воздушного потока при обмолоте семенников трав

MD_E05_0022 Разбрасыватель половы с устройством подачи половы

MD_E10_0030 GRAINMETER с системой замера объема схода с индикацией в CEBIS

MD_E14_0010 Верхнее и нижнее решета, стандартные

MD_F02_0320 Бункер, 12 000 л

MD_F06_0110 Выгрузная труба зернового бункера 3XL

MD_G02_0065 Измельчитель соломы SPECIAL CUT с радиальным распределителем

MD_G06_0060 Привод для радиального разбрасывателя

MD_N02_0624 Ведущий мост L, TERRA TRAC

MD_N04_0005 Вспомогательные колеса для гусеничной ходовой части

MD_N05_0121 TERRA TRAC, ширина гусеницы 635 мм

MD_N08_0274 Управляемый мост с регулируемой шириной колеи (10 отверстий)

MD_N10_0374 Шины задней оси 500/85R24x225 IMP,

MD_N12_0030 Скорость движения 30 км/ч

MD_P02_0231 Двиг.DAIMLER OM502LA V8, 390кВт/530лс/368кВт/500лс(ECER24), 8цил.

MD_P06_0020 Фильтр топливный предварительный стандартный

MD_P12_0020 Фильтр воздушный специальный

MD_P14_0115 Топливный бак 1150 л

MD_Q02_0070 A/C-MATIC – автоматическая система кондиционирования с обогревом

MD_Q03_0100 Холодильная камера

MD_Q03_0130 Шторки для боковых стекол

MD_Q06_0110 Бортовой компьютер CEBIS с 2-мя слотами под карты памяти

MD_Q07_0050 Принтер для CEBIS

MD_Q07_0076 Подготовка под терминал CEBIS MOBILE в кабине

MD_Q07_0300 Пакет BUSINESS - TELEMATICS, картирование урожайности, замер

MD_Q08_0011 Измерение урожайности QUANTIMETER

MD_Q10_0030 Комфортное сиденье с пневматической подвеской

MD_Q12_0030 Фары рабочего освещения Xenon

MD_Q15_0030 Коммуникационный модуль (CCM)

MD_Q16_0010 Многофункциональный джойстик

MD_R04_0030 Зеркало заднего вида, с электрической регулировкой

MD_R05_0010 Система автоматической смазки цепи привода выгрузного шнека

MD_S02_0040 Принадлежности для негабаритных машин (Германия)

MD_S03_0020 Индивидуальная приемка TÜV

MD_S03_0145 Освещение номерного знака

MD_S04_0040 Комплект инструментов — Basic

MD_S06_0010 Техническая документация

MD_S07_0010 Огнетушитель 6 кг

MD_T02_0140 Отгрузка автомобильным транспортом

MD_T03_0200 Концевой элемент для выгруз. шнека 3XL, комплект принадлежностей

MD_Z02_0191 Подготовка для зерновой жатки V10,50

Les meilleures offres